اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر شهرام دادگستر

هیات علمی دانشگاه اصفهان

sh.dadgostarkhc.ui.ac.ir

مشاور علمی

دکتر مهدی نساجی کامرانی

هیات علمی دانشگاه پیام نور

mkamranipnu.ac.ir